Browse Source

first commit, wooo!

master
televex 1 week ago
commit
ecaf23b2ae
3 changed files with 117 additions and 0 deletions
 1. +1
  -0
    .gitignore
 2. +4
  -0
    requirements.txt
 3. +112
  -0
    televex.py

+ 1
- 0
.gitignore View File

@ -0,0 +1 @@
venv*

+ 4
- 0
requirements.txt View File

@ -0,0 +1,4 @@
feedparser
icalendar
requests
pypandoc

+ 112
- 0
televex.py View File

@ -0,0 +1,112 @@
import feedparser
import os
from icalendar import Calendar
import datetime
from requests import get
import urllib
import json
import pypandoc
import time
ics = get("https://varia.zone/events.ics").text
gcal = Calendar.from_ical(ics)
now = datetime.datetime.now()
while True:
os.system("toilet --gay -w 125 -W --filter border:gay \ \ \ VARIA\ \ \ ")
print("")
time.sleep(3)
abouts = ["""
[NL]
---
Varia is een collectieve ruimte1 in Rotterdam die zich richt op alledaagse technologie.
---
Wij zijn van mening dat technologie niet het exclusieve domein van specialisten moet zijn.
Technologie beinvloedt iedereen en zou verschillende manieren van leven mogelijk moeten
maken, in plaats van deze uit te sluiten. We vatten alledaagse technologie breed op;
niet alleen computers, standaarden of protocollen horen daarbij, maar bijvoorbeeld ook
kookgereedschappen of muziekinstrumenten.
---
Vanuit onze achtergrond in kunst, ontwerp, software & hardware, onderwijs en theoretische
praktijk, voelen we de behoefte om een plek te vormen waar technologie en sociale vragen
met elkaar verbonden zijn; een plek waar samenwerking, continuteit, ontwikkeling,
collectief leren, nieuwsgierigheid en experiment voorop staan.
---
""",
"""
[EN]
--- ··················································································
Varia is a collective-space in Rotterdam focused on everyday technologies. ··················································································
--- ··················································································
We believe technology should not be the exclusive domain of specialists. ··················································································
It affects everyone and should enable, rather than preclude, diverse ways of living. ··················································································
We understand everyday technology broadly; not just as computers, standards, or ··················································································
protocols, but also, for example, as cooking tools or musical instruments. ··················································································
--- ··················································································
Being involved in the fields of art, design, software & hardware, education ··················································································
and theoretical practices, we felt the need for a place where technology and ··················································································
social questions are linked; a place where collaboration, continuity, development, ··················································································
collective learning, curiosity and experiments are foregrounded. ··················································································
--- ··················································································
"""
]
# for lang in abouts:
# for line in lang.split('\n'):
# os.system(f"echo '{ line }' | lolcat -a")
#
# print("")
# time.sleep(10)
for c in gcal.walk():
if c.name == "VEVENT":
date = c.get("dtstart").dt
title = c.get("summary")
if date > now:
os.system("toilet --gay -w 125 -W --filter border:gay \ COMING UP\ \ ")
print("")
time.sleep(3)
url = 'https://multi.vvvvvvaria.org/API/latest/25'
response = urllib.request.urlopen(url).read()
multifeeder = json.loads(response)
for post in multifeeder:
# Clean up the title of the RSS & Calendar
title = title.lower().strip().replace('\n','')
rss_title = post["title"].lower().strip().replace('\n','')
if title == rss_title:
description = pypandoc.convert_text(post["summary"], 'plain', format='html')
# Send the event to the terminal·
os.system(f"toilet -f mono12 --gay -w 125 -W --filter border:gay '{ title }'")
print("")
time.sleep(1)
print(date.strftime("%A %d %B %Y (%H:%M:%S)"))
print("")
time.sleep(1)
#print(description)
lines = [line for line in description.split('\n')]
for line in lines:
# HACKY!!!
line = line.replace('&', '\&')
line = line.replace('(', '\(')
line = line.replace(')', '\)')
line = line.replace(';', '\;')
line = line.replace('"', '\"')
line = line.replace("'", "\'")
os.system(f"echo { line } | lolcat -a")
print("")
time.sleep(10)

Loading…
Cancel
Save